1. OBECNÁ PRAVIDLA

1a) SC2024 je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let;

1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce SC2024, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

g) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k závodu. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně.

1c) závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Bílé Karpaty (Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) – VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL

1d) Závodník je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi;

1e) závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

1f) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

1g) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu https://straznicka100.cz  kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu SC2024, tj. startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné); mají nainstalovanou a zapnutou aplikaci ORGSU Tracking se zadaným kódem závodu!

1h) závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si  vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

1i) závodník bere na vědomí v době startu aktuální mimořádná a ochranná opatření  Ministerstva zdravotnictví ke covid-19.  Mimořádná a ochranná opatření, které jsou v souladu s platnými zákony a ústavou ČR, musí závodník dodržovat.Turisti a běžci....

Kolik dní tréninku vám ještě zbývá...

Makejte!
IT'S EASY

Těšíme se na Vás v dalším roce 2024

My už jsme se rozhodli. Jdeš do toho s námi?